logo

 

 

INSTRUKTION

 

FÖR

 

SEKTORER OCH KOMMITTÉER

 

(Gäller fr o m 2012)

 


 

Fastställda av styrelsen 1994-03-07 § 55

Reviderade av styrelsen 1994-06-06 § 103

Reviderade av klubbmötet 1996-09-18 § 8

Reviderade av styrelsen 2001-03-12 § 59

Reviderade av klubbmötet 2012-09-23 § 30

 


 

INSTRUKTION FÖR SEKTORER OCH KOMMITTÉER

 

 • Inriktning av klubbens verksamhet i stort fastställs av års- eller klubbmöte med hänsyn till SBK:s stadgar
 • Under styrelsen svarar sektorerna och kommittéerna för genomförandet av klubbens verksam­het
 • En sektor eller kommitté bör bestå av minst 3 och högst 5 personer
 • Styrelsen ger uppdrag till sektorerna och kommittéerna och tilldelar resurser för genomförandet
 • Sektorerna och kommittéerna lämnar förslag till styrelsen på önskade åtgärder och ansöker i samband med detta om medel
 • Sektorerna och kommittéernaredovisar fortlöpande sin verksamhet till styrelsen, och för statistik över verksamheten
 • Sektorerna och kommittéerna inlämnar plan för sin verksamhet och sina beräknade intäkter och kostnader för kommande verksamhetsår till styrelsen senast den 1 december
 • Inlämnar statistik över sin verksamhet till styrelsen senast den1 januari
 • Lämnar skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte
 • Sektorer och kommittéer bör samarbeta i frågor där detta kan vara lämpligt.

 

Instruktion för HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN (HUS)

Sektorn svarar för

 

 • Utbildning avhundägare t o m appellklass och Lydnadsklass II
 • Uppföljning i samarbete med TS för vidareutbildning av intresserade tävlingsekipage efter appellklass och lydnadsklass II
 • Utbildning av handledare, instruktörer m fl för framtida behov inom utbildningsverksamheten
 • Uttagning och anmälan av deltagare i extern kursverksamhet i de fall intern utbildning inte anordnas
 • Regelbundnainstruktörsträffar
 • Kontakter med Studiefrämjandet, distriktets HUS m fl
 • Inköp av utbildningsmaterial
 • Förande avstatistik över utbildningsverksamheten. Rapportering till kassör för sökande av bidrag
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

 


 

Instruktion för TÄVLINGSSEKTORN (TS)

Sektorn svarar för

 

 • Genomförande av officiella och inofficiella tävlingar
 • Anskaffande av funktionärer till tävlingar
 • Anskaffande av marker för tävlingar m m och fortlöpande kontakter med markägare m fl i dessa frågor
 • Anskaffande av aspiranter för utbildning till tävlingsfunktionärer och genom­förande av denna utbildning
 • Vidareutbildning av tävlingsekipage efter appellklass och lydnadsklass II
 • Att träningsgrupper bildas, och administrationen av dessa
 • Förande av resultatlista, -tavla och annan tävlingsstatistik
 • Inköp av priser till tävlingar
 • Lämna förslag till lag vid lagtävlingar
 • Utarbetande av förslag till tävlingsverksamhet påföljande år att inlämnas till styrelsen under mars månad
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS)

Sektorn svarar för

 

 • Att MH och ev. korning arrangeras
 • Utbildning av funktionärer för mentalprov och tester
 • Spridning av information om brukshundraserna
 • Skapandet av en god kontakt med rasklubbar
 • Planering och genomförande av utställningar
 • Utbildning av funktionärer för utställningar
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för TJÄNSTEHUNDSEKTORN (TjH)

Sektorn svarar för

 

 • Utbildning av Räddnings-, Bevaknings- och Hemvärnshundar i samråd med distriktet
 • Utbildning av funktionärer inom tjänstehundverksamheten
 • Försvarsupplysning inom och utom klubben
 • Väckande av intresse för blivande frivilligpersonal
 • Genomförande av ev. tävlingar inom frivilligområdet
 • Samverkan med myndigheter i frivilligfrågor
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN (ANL)

Kommittén svarar för

 

 • Drift och underhåll av klubbstuga och övriga byggnader
 • Drift, underhåll och städning av yttre anläggning och områden
 • Inköp och underhåll av inventarier till klubbstuga
 • Inköp och underhåll av material för tävlings- och träningsverksamheten i samråd med respektive sektor
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för KÖKSKOMMITTÉN (KÖK)

Kommittén svarar för

 

 • Medlemmarnas allmänna trivsel vid klubben
 • Drift av kök och servering
 • Inköp för drift av kök m m
 • Mathållning vid tävlingar och konferenser m m efter anmälan från respektive sektor/kommitté
 • Uthyrning av stuga och planer efter samråd med övriga sektorer
 • Anordnande av fester och sammankomster
 • Invändig städning av klubblokaler
 • Försäljning av ev. lotterier
 • Förslag till styrelsen angående prissättning i serveringen
 • Månadsvis redovisning till kassör
 • Förslag till styrelsen angående större inköp av inventarier till kök
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för PR-KOMMITTÉN (PR)

Kommittén svarar för

 

 • Intern upplysningsverksamhet till medlemmarna
 • Framställande av årlig klubbfolder
 • Informationsblad till nya medlemmar m fl
 • Förslag till styrelsen på ansvariga för klubbtidning och hemsida samt fungera som referensgrupp för dessa.
 • Extern upplysningsverksamhet
 • Kontakt med massmedia (press, radio, TV) avseende klubbens verksamhet. (Utser pressombud)
 • Uppvisningsgrupp i samråd med HUS, TS och AGS
 • Draghundar till barndrag, luciafirande mm
 • Förslag till styrelsen beträffande utdelning av förtjänsttecken och andra utmärkelser samt förande av register över dessa
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Instruktion för UNGDOMSKOMMITTÉN (UK)

Kommittén svarar för

 

 • Klubbens verksamhet för medlemmar under 19 år
 • Att ungdomar intresseras för hundsport genom information i skolorna, aktiviteter under loven etc.
 • Att ungdomar sluts till klubben och slussas in i vuxenrörelsen
 • Att ungdomarnas tävlingsintresse stimuleras
 • Grundläggande utbildning i samråd med HUS
 • Att ungdomsledare utbildas
 • Att aktivitetslista på ungdomar under 19 år förs och redovisas till kassören senast 15 juni och 15 december.
 • Förslag till och anhållan om medel för inköp hos styrelsen
 • Utarbetande av verksamhetsberättelse för innevarande år samt verksamhetsplan och budget för nästkommande årsamt inriktning för året därefter
 • Skriftlig rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

 

Kommittén skall bestå av 5 ledamöter, varav 2 under 19 år